Neoporezive naknade djelatnicima

Neoporezive naknade djelatnicima su izdaci koje poslodavci smiju isplatiti svojim djelatnicima, a da se pritom ne plaćaju davanja propisana za plaću. Iznosi naknada, koje spominjemo u tekstu, nisu obveza poslodavca već gornji limit u smislu neoporezivih iznosa.

Dalje navedene odredbe odnose se i na obrtnike te slobodne djelatnosti.

 1. Dnevnice

Od 01.09.2019. najviši neoporezivi iznos dnevnice za put u tuzemstvu povećan je na 200,00 kn/dan. Na poslodavcima ostaje da odluče koliko će iznositi dnevnica koju isplaćuju. Iznos dnevnice ne ovisi o poreznim propisima, već ovisi o internim pravilima poslodavaca (pravilnici, ugovori o radu, kolektivni ugovori). Ukoliko službeni put traje 8-12 sati, tada se može isplatiti do pola dnevnice, tj. 100,00 kn. Za službeni put u trajanju manje od 8 sati, dnevnica se ne isplaćuje.

Inozemne dnevnice isplaćuju se u iznosu propisanom za pojedinu državu

 1. Troškovi prehrane

Nekada davno, ova naknada je bila poznata pod nazivom topli obrok. Sada se vraća u punom sjaju.

Na izbor se daju dva modela isplate naknade za prehranu:

a) U novcu, do 5.000,00 kn godišnje (tvz. novčana paušalna naknada za troškove prehrane) – radniku se na tekući račun može u bilo kojem trenutku isplatiti do 5.000,00 kn, na ime naknade za prehranu. Dokument koji prati isplatu može biti odluka poslodavca ili ugovor o radu ili pravilnik i sl. U ovom slučaju nije potrebno troškove prehrane potkrijepiti računima za prehranu. Ovu naknadu možemo smatrati neoporezivim dodatkom na plaću (kao i nagrada do 5.000 kn ili regres do 3.000 kn). Ova naknada ne umanjuje iznos dnevnica radniku (dnevnica služi prvenstveno za pokriće troškova prehrane na službenom putu). Način isplate može biti: u mjesečnim tranšama, jednokratno ili nekom trećom dinamikom. Bitno je da isplata bude izvršena na tekući račun radnika i da se prijavi na JOPPD obrascu do 15. dana za isplate u proteklom mjesecu (kao i za plaću).

Ovaj model je posebno interesantan malim poduzetnicima koji nemaju uređen način prehrane radnika.

b) U troškovima prehrane, do 12.000,00 kn godišnje (tvz. trošak prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije) – isplata temeljem računa za prehranu, uz uvjete:

– da račun glasi na poslodavca,

-da račun nije plaćen u gotovini, niti karticom radnika. Konkretno, mora biti plaćen sa računa poslodavca ili kreditnom karticom poslodavca. Naknadne refundacije izdatka radniku se ne uvažavaju!

-da je trošak nastao za trajanja radnog odnosa kod poslodavca.

-da postoji kontinuitet troškova – traži se uobičajen ritam prehrane. Npr. ne može se jednim računom na iznos do 12.000 kn riješiti naknada za prehranu jednom radniku. To mora biti prirodno raspoređeno kroz godinu.

Ukoliko se isplati naknada za prehranu na službenom putu, tada se umanjuje dnevnica, i to: za jedan obrok dnevno – umanjenje 30% od iznosa dnevnice, a za dva obroka dnevno – 60% (sve kao i do sada).

Naknada za prehranu se i u ovom obliku mora prijaviti u JOPPD obrascu do 15. dana za protekli mjesec. U ovom slučaju treba voditi evidenciju računa za prehranu po radniku.

Poslodavac ima pravo odlučiti kome će i u kojem iznosu odobriti naknadu za prehranu, osim u slučaju da kolektivni ugovor ili neki interni akt ili ugovor o radu već ne utvrđuje pravila igre.

Tijekom godine, poslodavac prema radniku mora primjenjivati samo jedan od ova dva modela (nema kombinacija). Ukoliko ipak odluči promijeniti model isplate naknade, mora biti svjestan da će do tada isplaćene naknade biti tretirane kao plaća.

Bez obzira na model isplate naknade za prehranu, kod promjene poslodavca, radnik mora u pisanoj formi obavijestiti novog poslodavca o primljenim naknadama kod starog poslodavca. Ovo je generalno načelo za neoporezive naknade limitirane iznosom na godišnjoj razini.

Strogo je zabranjeno poslodavcima smanjiti bruto plaću uz istovremeno uvođenje novih neoporezivih naknada. Ministarstvo rada i Ministarstvo financija će raditi kontrole ukoliko detektiraju takve slučajeve. Jedan detektor je prijava radnika, a drugi JOPPD obrazac koji predaje poslodavac.

U vezi s tim navodimo: Mišljenje nadležnog Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Klasa 110-01/19-01/113 URBROJ:524-03-01-01/2-19-2 od 2. kolovoza 2019.g. temeljem kojeg nije moguće bez izmjena ugovora o radu, pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora tj. pristanka obiju ugovorenih strana smanjiti bruto plaću.

 1. Trošak smještaja

Od 01.09.2019.g. omogućeno je poslodavcu da svome djelatniku podmiruje trošak smještaja. Pritom, moraju biti zadovoljeni slijedeći uvjeti:

 1. da postoji ugovor o najmu ili račun, gdje isti glase ili na radnika ili na poslodavca (tada poslodavac i radnik sklapaju ugovor/sporazum o korištenju stana i sl.),
 2. da naknada za smještaj bude isplaćena na tekući račun radnika ili poslodavac direktno plaća trošak najmodavcu (ovisno kako je ugovoreno) bankovnim transferom. Trošak smještaja ne smije biti plaćen u gotovini. Ukoliko poslodavac radniku isplati naknadu, a radnik propusti platiti najamninu, poslodavac ne snosi posljedice takvog propusta (naknada je i dalje porezno priznata),
 3. ukoliko su u najamninu uključene i režije, tada se ukupan iznos najamnine može tretirati kao porezno priznati trošak smještaja za poslodavca. Ostali troškovi, koji su eventualno ugovoreni, a ne tiču se samog smještaja (npr. najam parkirnog mjesta ili garaže), ne smatraju se troškom smještaja radnika u ovom smislu,
 4. ukoliko ugovor o zakupu glasi na više osoba, poslodavac može kao naknadu isplatiti samo dio najma koji se odnosi na njegovog radnika,
 5. ukoliko radnik radi kod dva poslodavca, trošak se može raspodijeliti na oba poslodavca,
 6. ukoliko radnik najmi stan zajedno sa svojom obitelji, gdje ugovor glasi na radnika, cjelokupna se najamnina može tretirati kao porezno priznati trošak najma kod njegovog poslodavca,
 7. troškovi smještaja moraju se plaćati u kontinuitetu,
 8. račun/faktura od hotela, motela i sl. smatraju se vjerodostojnom dokumentacijom za smještaj radnika. Ukoliko je radnik smješten u apartmanu, tada isti mora biti reguliran i prijavljen kao dugotrajan najam.

Ukoliko poslodavac organizira u vlastitoj režiji smještaj (npr. vlastita zgrada) ili prehranu (npr. vlastiti restoran), tada mora osigurati odgovarajuću dokumentaciju iz koje će biti utvrdiv iznos ovih naknada.

 1. Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika

Troškovi za redovnu skrb predškolske djece također su neoporezivi do visine stvarnih izdataka na temelju vjerodostojne dokumentacije. Radnik je obavezan poslodavcu prije isplate dostaviti izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu ovog troška te presliku računa.

Osim računa predškolskih ustanova – vrtića, priznaju se i naknade drugih pravnih ili fizičkih osoba koje su registrirane za skrb o predškolskoj djeci.

U iznos neoporezive naknade ne ulaze izdaci za dodatne programe koje vrtići posebno naplaćuju.

 1. Turistički vaučer

Radi se o neoporezivoj naknadi do iznosa 2.500,00 kn godišnje (po djelatniku), za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima nadležnog ministarstva za turizam.

 1. Naknada za prijevoz

Naknada za prijevoz radnika na posao i s posla može se isplatiti neoporezivo u punom iznosu troška, prema tarifi javnog prijevoza.

 1. Prigodne nagrade

Prigodne nagrade, kao božićnica, regres i sl., mogu se neoporezivo isplatiti radniku do 3.000,00 kn godišnje.

 1. Dar djelatniku i djetetu djelatnika

Darivati djelatnika može se u naravi, do 600,00 kn vrijednosti dara (uključen PDV). Također, darivati se može i dijete radnika, u naravi ili novcu, do 600,00 kn godišnje. Uvjet jest da dijete nije starije od 15 godina

Ovo su najčešće naknade. Postoje i drugi neoporezivi primici djelatnika, koji se isplaćuju u posebnim slučajevima (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za smrtni slučaj), koje sad nisu predmet ovog članka.